Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

PostCodeRoos


Voor wie ?

De PostCodeRoos Regeling, ook wel Regeling Verlaagd Tarief genoemd, is een stimuleringsregeling bedoeld voor alle kleinverbruikers binnen een bepaald postcodegebied die gezamenlijk zonne-energie op willen wekken. Er wordt gebruik gemaakt van een groot dak binnen dit gebied, en iedereen die om wat voor redenen dan ook geen zonnepanelen op een eigen dak kan of wil plaatsen, kan gebruik maken van deze regeling met het volgende voordeel: 

De "PostCodeRoos" biedt voor 15 jaar lang een door de overheid gegarandeerde vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. (tot een bepaald maximum)

Omdat de energiebelasting het grootste gedeelte van de energierekening beslaat, is de PostCodeRoos Regeling een interessante regeling voor iedereen die graag in coöperatief verband én lokaal duurzame energie op wil wekken. Het bedrag wat u als deelnemer van de "PostCodeRoos" betaalt aan energiebelasting, krijgt u terug van de belastingdienst en wordt door uw eigen energieleverancier verrekend op de energienota. Hier hoeft u verder niets aan te doen ! Daarnaast heeft u nog het voordeel van de gezamenlijke verkoop van de opgewekte stroom/zonne-energie.

NB: Op dit moment is de regering een nieuw model voor de PostCodeRoos aan het ontwikkelen wat in het voorjaar van 2020 gepresenteerd zal worden. Het voordeel van coöperatief, lokaal opwekken blijft in dit voorstel bestaan, maar er veranderd e.e.a. in de uitvoering. UdenEnergiek informeert via de rubriek "Nieuws en Media" op deze web-site zo actueel mogelijk. 

Hoe dan ?

In de praktijk wordt een dak door de coöperatie gehuurd van een (agrarisch) bedrijf, waarna alle deelnemers investeren in zonnepanelen die eigendom worden van de coöperatie Postcodestroom Coöperatief U.A. Bij deelname wordt u zelf ook lid van deze coöperatie, bent u daardoor mede-eigenaar en heeft u zeggenschap in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Formeel wordt er dan ook geïnvesteerd in een “zonnecertificaat” en niet in een zonnepaneel. U bent gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede gang van zaken, en heeft een verplichting naar de dakeigenaar, zoals die dat ook naar u toe heeft. Tenslotte gaat u een jarenlange verbintenis aan. Het PostCodeRoos project wordt gerealiseerd bij de familie Wijdeven aan de Lage-burchtweg 4 in Uden.

De coöperatieve opzet van het zonnedak is essentieel om in aanmerking te kunnen komen voor de PostCodeRoos Regeling, en deze bereidheid tot samenwerking wordt zoals gezegd beloond door de overheid. U krijgt als lid van de coöperatie namelijk jaarlijks de energiebelasting terug die u betaald heeft over de energie die thuis verbruikt is tot een maximum van 10.000 kWu.

Dit laatste (thuisverbruik) lijkt wat ingewikkeld, omdat u elders (Lage-burchtweg 4) energie opwekt. "PostCodeRoos" is echter een stimuleringsregeling waarbij de overheid hoopt op samenwerking tussen burgers, om zo de overgang naar duurzame energieproductie te versnellen. De teruggave van de energiebelasting per deelnemer kan natuurlijk niet onbeperkt zijn, en daarom kiest de belastingdienst voor de teruggave van energiebelasting over het thuisverbruik. Wanneer u met meer certificaten deelneemt dan nodig voor de "dekking" voor uw verbruik thuis, is er over deze "overcapaciteit" geen voordeel meer te behalen. Althans niet wat betreft de energiebelasting. Wél heeft u altijd nog het voordeel van de gezamenlijke verkoop van stroom.

Praktisch betekent dit verder dat de energiebelasting verrekend mag worden van elk kilowattuur dat door het “eigen” deel van het zonnedak is opgewekt, mits dit zoals gezegd niet meer is dan het aantal kilowatts dat thuis verbruikt wordt. Dit geldt voor woningeigenaren, huurders VVE's, maar ook voor bedrijven. Aangeraden wordt, voor een optimale dekking, om voor 90 % van uw thuisverbruik aan certificaten aan te schaffen. Wanneer de zon eens een jaar wat meer schijnt en de zonnepanelen wekken wat meer op, dan wekt u in ieder geval niet meer op dan het "thuisverbruik", en profiteert u optimaal van de teruggave van energiebelasting.

Resumerend:

  • U kunt al deelnemen met 1 certificaat. Dit levert gemiddeld 250 Wp per jaar of 200 kWu. 
  • Een huishouden gebruikt per jaar gemiddeld 3500 kWu per jaar wat opgewekt kan worden met zo'n 17 zon-certificaten. 
  • Een certificaat kost éénmalig zo rond de € 220.- en per jaar 12 euro aan contributie. De exacte certificaat-prijs wordt vastgesteld op het moment van doorgang van het project. De prijs per certificaat is gedaald omdat enerzijds zonnepanelen goedkoper zijn geworden en anderzijds de capaciteit per paneel hoger is geworden.
  • Het eerste project bij de familie Wijdeven aan de Lage-burchtweg 4 in Uden heeft plaats voor 786 zon-certificaten, waarvan er nog zo'n 250 beschikbaar zijn.


Onderstaand de opbouw van een (indicatieve) energierekening waarin u kunt zien wat het bedrag is wat u doorgaans aan energiebelasting betaald, en waarvan u bij deelname aan de PostCodeRoos Regeling vrijgesteld bent.

Kostprijs kWu (kilo Watt uur)                      Energiebelasting: € 0,098                              Elektriciteitsprijs: € 0,06                                       Overige kosten: € 0,01 

Professioneel !

De totale jaaropbrengst van de installatie waarin is geïnvesteerd bepaald uiteindelijk wat er aan stroom verdeeld kan worden.  De coöperatie Postcodestroom stelt een productieverklaring op over het aantal kWu dat is toegekend naar rato van het aantal certificaten wat u bezit, en dient deze in bij uw eigen energieleverancier. Deze energieleverancier rekent vervolgens de korting uit, en past deze toe op de jaarlijkse eindfactuur. 

Belangrijk is wel om navraag te doen of uw energieleverancier medewerking verleend  aan de PostCodeRoos Regeling. Administratief heeft u dus te maken met de coöperatie én met uw energieleverancier. Wanneer u Postcodestroom Coöperatief U.A. ook als uw leverancier kiest, verbruikt u ook echt de zelf opgewekte stroom ! U levert dan aan de coöperatie waarvan u lid bent geworden, maar u neemt ook de stroom af van uw eigen coöperatie. Duurzamer kan niet ! Bovendien verrekend Postcodestroom Coöperatief U.A. de teruggave van energiebelasting maandelijks in plaats van jaarlijks achteraf zoals bij de meeste energieleveranciers.

NB: UdenEnergiek heeft als Stichting i.o. vooral een informerende en faciliterende rol in het geheel, maar laat de inrichting van de coöperatie inclusief de daarbij behorende werkzaamheden over aan ServiceHouse/Postcodestroom uit Amersfoort, een bedrijf wat o.a. gespecialiseerd is in het initiëren van PostCodeRoos projecten. UdenEnergiek doet dit omdat de ervaring uitwijst dat de complexiteit van een 15 jaar durend project niet volledig door enthousiaste vrijwilligers gedragen kan/mag worden. U wordt dus, zoals eerder beschreven, lid van een bestaande coöperatie. Op termijn, en bij voldoende deelnemers, kan UdenEnergiek zelfs ook een eigen label gaan voeren onder deze coöperatie, maar dat is nog toekomstmuziek. Ons doel voor dit moment is om snel operationeel te worden met ons eerste PostCodeRoos project, en daarom kiest UdenEnergiek een betrouwbare, commerciële partij als partner.

Meedoen ?

De naam "PostCodeRoos" betekent dat de energiecoöperatie haar deelnemers moet werven binnen een afgebakend postcodegebied. Dit gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart met alle hieraan grenzende 4 cijferige postcodegebieden. In het groen gearceerde gedeelte rondom de bebouwde kom van Uden bevindt zich de Lage-burchtweg 4. Dit gebied, inclusief de "Roos" erom heen behoort dus tot deze PostCodeRoos.

Heeft u postcode 5406, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5408, 5411, 5427, 5374, 5388, 5464, 5469 of 5476 ? Dan kunt u meedoen met onze eerste zonnecentrale op het dak van het varkensbedrijf van de familie Wijdeven. Wanneer u niet in dit gebied woont kunt u ook uw interesse kenbaar maken. UdenEnergiek wil graag meerdere projecten faciliteren wanneer daar behoefte aan is, dus ook in uw postcodegebied !

Samenvattend...

  • UdenEnergiek bereidt het project voor, zoekt een geschikt dak en werft deelnemers voor het project.
  • Deelnemers worden lid van de bestaande coöperatie Postcodestroom Coöperatief U.A.
  • In een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project, de stand van zaken van de coöperatie, en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave. 
  • Na 15 jaar eindigt het project, en is er gedurende deze tijd duurzame energie opgewekt, hebben deelnemers voorzien in hun eigen groene elektriciteitsopwekking en is er gebruik gemaakt van een belastingteruggave. De inmiddels economisch afgeschreven zonnepanelen vervallen na 15 jaar aan de dakeigenaar. 

Gedetailleerde informatie over het PostCodeRoos principe: www.hieropgewekt.nl