Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Nieuws


Op woensdag 26 juni j.l. hebben wij weer een informatieavond verzorgd in de Raadszaal van het Gemeentehuis.

Ondanks de tropische weersomstandigheden was het een goed bezochte informatieavond met zo'n 50 belangstellenden. Een avond waarin wij zo goed en volledig mogelijk hebben geïnformeerd over de status van ons PostCodeRoos project. Onderstaand ziet u een link naar de presentaties...

Alle betrokken partijen hebben tekst en uitleg gegeven, en alle aspecten van het principe PostCodeRoos zijn naar ons idee aan bod gekomen. UdenEnergiek heeft samen met Postcodestroom Coöperatief, POBEKA Solar, Verstegen elektrotechniek en de familie Wijdeven de voorwaarden proberen te scheppen voor een geslaagd zonne-energie project. Dit heeft, samen met de eerder getoonde belangstelling, tot nu toe geresulteerd in een concreet aantal intentieverklaringen voor ruim 500 van de 786 beschikbare certificaten. Een mooi resultaat vinden wij !

Echter om met een gezond bedrijfsplan of "businesscase" van start te kunnen gaan, moeten wij voor de resterende certificaten ook nog belangstelling zien te krijgen. Wij doen ons best door middel van actieve werving en het genereren van publiciteit in de media zoals op DTV Uden, maar ook willen wij graag een beroep doen op u. “Zegt het voort” is het devies, en hoort tenslotte bij een coöperatie waar iedereen lid wordt van dezelfde club. Lokaal energie opwekken én verbruiken moet een doel zijn voor ons allemaal. Niet alléén maar voor een goed rendement op uw investering, maar vooral ook met als doel een concreet gemaakte verduurzaming op energiegebied in onze Gemeente. U bent voorloper omdat u interesse getoond heeft, maar influencers hebben tegenwoordig veel volgers, en juist die laatste groep moeten we gezamenlijk zien te bereiken...

Wat uitvoerig besproken is tijdens de informatieavond is het "wankele" regeringsbeleid ten aanzien van de hoogte van de energiebelasting. Komend jaar zakt deze belasting met 3 eurocent, en men weet nog niet waar dit stopt. Voor het handhaven van een gezond bedrijfsplan is dit bijzonder vervelend omdat de verrekening van deze belasting het rendement bepaald. Zoals het er nu uitziet zal het rendement op uw ingelegde vermogen over 15 jaar zo tussen de 0%-2% liggen. Deze getallen zijn indicatief (bron: Postcodestroom) Overigens hoeft dit scenario geen reden te zijn om niet deel te nemen; de (spaar) rente is immers niet veel hoger en er is hoop...

Na de zomer wordt er namelijk door het kabinet onder druk van coöperaties overleg gevoerd hoe men bestaande én startende coöperaties verder kan blijven ondersteunen. De verwachting is dat er links- of rechtsom een compensatie zal komen om de terugverdientijd van 8 a 9 jaar in stand te houden en het rendement te verhogen. Uiteindelijk is de PCR regeling natuurlijk in het leven geroepen om met flinke stappen groene energie te gaan produceren. Het raadgevend advies aan de minister is dan ook om de energie-coöperaties te blijven steunen en deze ongemoeid te laten. UdenEnergiek hoopt dat dit standpunt niet verlaten wordt, en dat gezamenlijk en lokaal opwekken gewaardeerd blijft ! Een gemeenschap als Uden is namelijk bijzonder goed in het verenigen van mensen.

Dit heeft UdenEnergiek inmiddels ervaren in “het Kantelhuis” waar wij onderdak vinden, en waar wij elke laatste vrijdagochtend van de maand aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Lokaal ontbreekt het ons niet aan steun door o.a. Udenaar de Toekomst, het UdenFonds, maar ook door de Gemeente Uden. Nu Den Haag nog !

Wij hopen tenslotte dat deze berichtgeving u niet teveel ontmoedigd heeft, en dat u "aan boord" blijft. UdenEnergiek blijft u via deze website informeren over de ontwikkelingen in Den Haag, en uiteraard informeren wij u ook persoonlijk wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Gezamenlijk willen we vervolgens nog dit jaar de stap naar realisatie maken !

Presentaties Informatieavond 26 juni j.l.


Het genoemde voorbeeld van een rendement van 7% in de presentatie van Postcodestroom is actueel, maar uiteraard niet meer van toepassing wanneer de energiebelasting lager wordt. Er is dan immers minder energiebelasting te verrekenen c.q. terug te vorderen waardoor het rendement minder is.
Prinsjesdag: energiebelasting omlaag, eigenaar zonnepanelen mag in 2020 opnieuw minder salderen

Eigenaren van zonnepanelen mogen via de salderingsregeling in 2020 opnieuw iets minder salderen. Dit komt doordat de belasting op elektriciteit verder omlaag gaat, te weten met 0,09 eurocent per kilowattuur.

Het kabinet wil alternatieve warmteopties zoals warmtepompen aantrekkelijker maken door de energiebelasting op aardgas verhogen. Hiertoe gaat het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting voor aardgas met 3,99 eurocent per kubieke meter omhoog. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 eurocent per kubieke meter per jaar bij. Voor elektriciteit gaat de belasting die momenteel 9,86 eurocent per kilowattuur is met 0,09 eurocent per kilowattuur omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze eerste schijf.

In de periode tot en met 2023 is het kabinet voornemens de energiebelasting op elektriciteit jaarlijks te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. Ook in die jaren mogen zonnepaneeleigenaren dus steeds iets minder salderen.

Salderingsregeling
De verschuiving van de energiebelasting naar aardgas is een van de ontwikkelingen die de salderingsregeling al enkele jaren versoberd. Hoe meer de energiebelasting op elektriciteit verlaagd wordt, hoe minder zonnepaneeleigenaren immers mogen salderen. 

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in april 2019 bovendien gemeld dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. In de 'Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord' die het kabinet op Prinsjesdag gepresenteerd heeft, meldt het kabinet drukdoende te zijn met de hiervoor benodigde voorbereidingen. 'Voor de aanpassing van de salderingsregeling en postcoderoos wordt nog bezien hoe dit wetgevingstechnisch het best kan worden geïmplementeerd', aldus het kabinet.

Kosten stijgen naar 307 miljoen euro
Voor de salderingsregeling werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het kalenderjaar 2018 eerder al 199 miljoen euro gereserveerd. In de begroting van het ministerie is dit bedrag voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op 249 miljoen euro en voor het kalenderjaar 2020 op 307 miljoen euro. 

Over de periode 2015-2020 stijgen de kosten van de salderingsregeling volgens de Miljoenennota jaarlijks met 29,9 procent. Het kabinet schrijft hierover in de Miljoenennota het volgende: 'De budgettaire omvang van de salderingsregeling in de energiebelasting blijft hard groeien. Het budgettaire belang van de regeling is omhoog bijgesteld op basis van de prognose uit de Nationale Energieverkenning 2017 dat kleinverbruikers meer zonne-energie opwekken dan ten tijde van het ramen van de benchmark werd ingeschat.'

Postcoderoos
Voor de postcoderoosregeling is dit respectievelijk verhoogd van 2 miljoen euro in 2018 naar 4 miljoen euro in 2019 en 7 miljoen euro in 2020. Over de periode 2015-2020 stijgen de kosten van de postcoderoosregeling volgens de Miljoenennota jaarlijks met 132,5 procent.